Młodzieżowy ośrodek wychowawczy w Sobótce

Nabór do pracy

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy w ośrodku
Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe:
- na kierunku: pedagogika resocjalizacyjna
albo
- na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie resocjalizacji i pedagogicznym kursem kwalifikacyjnym
Umiejetności pożądane:
a) umiejętność gry na instrumencie,
b) zdolności animacyjne, plastyczne
c) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.
d) ukończone szkolenia z zakresu kompetencji wychowawczych, organizacji wycieczek. Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą potwierdzone stosownymi dokumentami.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (C.V.) ,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach),
f) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
Dokumenty należy składać w MOW w Sobótce przy ul. Słonecznej 31(sekretariat). Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.