• 71 733 45 41
  • sekretariat@mow.sobotka.pl
  • Sobótka, ul. Słoneczna 31
Nowa Perspektywa

Nowa Perspektywa

Projekt został zakończony 31 grudnia 2018 r.

Projekt “Nowa Perspektywa – Lepszy Start” (WDN – RPDS – 09.01.01-02-0058/16) jest przedsięwzięciem realizowanym w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018 roku, przez Województwo Dolnośląskie / Wydział Edukacji i Nauki, w ramach Osi 9 – Włączanie społeczne, Poddziałanie 9.1.1 – Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Jest projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
Realizację zadań projektu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce rozpoczęliśmy 2 stycznia 2017r. Wychowanki naszej placówki, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie, zostały podzielone na 5 sześcioosobowych grup. Od początku stycznia bieżącego roku, poprzez udział w cyklicznych zajęciach, dziewczęta realizują następujące zadania projektowe:

zadanie 1 – Dolnośląski program usamodzielnienia – Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego (savoir vivre w życiu codziennym);

zadanie 2 – Dolnośląski program usamodzielnienia – Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego (prowadzenie własnego gospodarstwa domowego);

zadanie 3 – Dolnośląski program usamodzielnienia – Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania budżetem domowym i oszczędzania (przedsiębiorczość i zarządzanie własnym budżetem domowym);

zadanie 3.1 – Wizyty w Banku PKO BP we Wrocławiu;

zadanie 4 – Dolnośląski program usamodzielnienia – Doradztwo zawodowe (szeroko rozumiane doradztwo zawodowe i badanie predyspozycji zawodowych);

zadanie 5 – Wsparcie dla rodziny w formie poradnictwa psychologicznego, pomocy w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego;

zadanie 7 – Kursy umiejętności zawodowych – zawód cukiernik;

zadanie 8 – Warsztaty z zakresu integracji i budowania partnerstwa w grupie;

zadanie 9 – Warsztaty z zakresu stresu i metod radzenia sobie z nim;

zadanie 10 – Poradnictwo psychospołeczne – Warsztaty z zakresu agresji i metod radzenia sobie z nią;

zadanie 11 -Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu edukacji mediacyjnej i rozwiązywania konfliktów;

zadanie 12 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu postaw asertywnych;

zadanie 13 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie autoprezentacji;

zadanie 15 – Zajęcia o charakterze terapeutycznym – hipoterapia;

zadanie 16 – Zajęcia o charakterze terapeutycznym – zooterapia;

zadanie 17 – Zajęcia o charakterze terapeutycznym – arteterapia;

zadanie 18 – Floroterapia z elementami fotografiki;

zadanie 19 – Zajęcia o charakterze terapeutycznym – terapia przez dramę – zajęcia teatralne;

zadanie 20 – Zajęcia o charakterze terapeutycznym – terapia przez muzykę – zajęcia muzyczne;

zadanie 22 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych (w tym uzależnienia od internetu);

zadanie 23 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące cyberprzemocy;

zadanie 24 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące zachowań autoagresywnych;

zadanie 25 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące intymności człowieka;

 
Skip to content