• 71 733 45 41
  • sekretariat@mow.sobotka.pl
  • Sobótka, ul. Słoneczna 31

Dobry Początek

Projekt „Dobry Początek”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:9 Włączenie społeczne

Działanie:9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Głównym celem projektu „Dobry Początek” jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem. W tym celu zaplanowano formy wsparcia przewidziane dla osób w wieku 12-18 lat, których efektem ma być nabycie przez nich kompetencji społecznych, umożliwiających i ułatwiających proces ich usamodzielniania i readaptacji w społeczeństwie. Zaplanowano także formy wsparcia umożliwiające nabycie podstawowych kompetencji prozawodowych, ułatwiających uczestnikom poszukiwanie i uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu pobytu w ośrodku lub wybór dalszej ścieżki edukacji zawodowej.

 Główny cel projektu osiągnięty ma zostać poprzez 28 form wsparcia, w tym 27 skierowanych do wychowanków, 2 adresowane także do ich rodzin, oraz 1 do personelu ośrodków. Formy te wchodzą w skład usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (obejmujących instrumenty skierowane na wsparcie wychowanków oraz instrumenty skierowane na wsparcie dla osób z ich otoczenia), usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym oraz działań podnoszących kompetencje i kwalifikacje kluczowe pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Wybrane formy wsparcia mają na celu aktywne włączenie do projektu członków rodzin, którzy będą mieli możliwość udziału w procesie readaptacji społecznej, okazję do korekty niepożądanych zachowań w relacjach wewnątrz rodziny oraz skorzystania z pomocy w usuwaniu nieprawidłowości w systemie rodzinnym, ich przyczyn dzięki nabywaniu świadomości pełnionych ról i ich wpływu na dzieci.

Formy wsparcia w projekcie:

Zadanie 1 – Poradnictwo psychospołeczne dla uczest. proj. – Warsztaty z zakresu integracji i budowania partnerstwa w grupie
Zadanie 2 – Poradnictwo psychospołeczne dla uczest. proj. – Warsztaty z zakresu stresu i metod radzenia sobie z nim
Zadanie 3 – Poradnictwo psychospołeczne dla uczest. proj. – Warsztaty z zakresu agresji i metod radzenia sobie z nią
Zadanie 4 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych uczest. proj. z zakresu postaw asertywnych
Zadanie 5 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego
Zadanie 6 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego – Prowadzenie własnego gospodarstwa domowego
Zadanie 7 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania budżetem domowym i oszczędzania – Przedsiębiorczość i zarządzanie własnym budżetem
Zadanie 8 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu umiejętności koncentracji uwagi
Zadanie 9 – Zajęcia socjoterapeutyczne o charakterze grupowym z zakresu poprawiania funkcjonowania uczestników w obszarze relacji interpersonalnych w rodzinie i otoczeniu
Zadanie 10 – Zajęcia dla uczest. proj. o charakterze terapeutycznym – dogoterapia
Zadanie 11 – Zajęcia dla uczest. proj. o charakterze terapeutycznym – hipoterapia
Zadanie 12 – Zajęcia o charakterze terapeutycznym – terapia przez film i fotografię
Zadanie 13 – Zajęcia dla uczest. proj. o charakterze terapeutycznym – floroterapia
Zadanie 14 – Zajęcia o charakterze terapeutycznym – terapia przez dramę – zajęcia teatralne
Zadanie 15 – Zajęcia dla uczest. proj. o charakterze terapeutycznym – terapia przez muzykę – zajęcia muzyczno-kulinarne
Zadanie 16 – Zajęcia dla uczest. proj. o charakterze terapeutycznym – terapia przez taniec – zajęcia taneczne
Zadanie 17 – Zajęcia dla uczest. proj. o charakterze terapeutycznym – terapia przez sport – zajęcia sportowe
Zadanie 18 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych
Zadanie 19 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące cyberprzemocy
Zadanie 20 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące zachowań autoagresywnych
Zadanie 21 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące intymności człowieka
Zadanie 22 – Warsztaty z zakresu umiejętności znajdowania zatrudnienia – warsztaty dotyczące znajdowania zatrudnienia i autoprezentacji
Zadanie 23 – Trening kompetencji wychowawczych – warsztaty dla opiekunów prawnych i członków rodzin uczestników
Zadanie 24 – Wsparcie dla uczestników, ich opiekunów i członków rodziny w formie poradnictwa psychologicznego, pomocy w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego
Zadanie 25 – Wsparcie w zakresie przygotowania uczestników do wyboru swojej drogi zawodowej oraz zbadanie ich predyspozycji zawodowych- etap 1 indywidualny- etap 2 grupowy- etap 3 indywidualny
Zadanie 26 – Zajęcia dla uczest. proj. z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy – u pracodawców
Zadanie 27 – Kursy i szkolenia dla biernych zawodowo i pozostających w obowiązku szkolnym lub obowiązku nauki uczestników projektu, wyposażające ich w kompetencje i umiejętności zawodowe, które wykorzystają do uzyskania zatrudnienia
Zadanie 28 – Szkolenia dla pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii

Skip to content