• 71 733 45 41
 • sekretariat@mow.sobotka.pl
 • Sobótka, ul. Słoneczna 31

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności MOW w Sobótce

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Ungurian.
 • E-mail: wicedyrektor@mow.sobotka.pl
 • Telefon: 71 733 45 50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony rub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce
 • Adres: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce
  55-050 Sobótka, ul. Słoneczna 31
 • E-mail: sekretariat@mow.sobotka.pl
 • Telefon: 71 733 45 41

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce znajduje się przy ul. Słonecznej 31 w Sobótce 55-050 i jest to obiekt zabytkowy podlegający pod nadzór Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ze względu na specyfikę tego budynku, nie posiada on wejść przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak jest w nim także wind, są natomiast toalety dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Inne informacje i oświadczenia

Kompatybilność i skróty klawiaturowe:

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy myszki oraz klawiatury (klawiaturą obsługujemy wyłącznie podstawowe funkcje, strzałki kursora, PageUp/Down – przewijanie strony góra-dół, Home/End – Początek/Koniec strony, TAB – przejście na kolejne elementy na stronie, Shift+TAB przejście na poprzednie elementy na stronie). Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, takie jak zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Jednostka nie posiada tłumacza języka migowego.

Skip to content